Проект за вертикално планиране

Вертикалното планиране е основно мероприятие в плановата система за териториално устройство и изграждане на населените места. Комплексът от инженерно-технически мероприятия, които отстраняват неблагоприятните условия за извършване на предвиденото строителство в общите и подробните градоустройствени и строително-благоустройствени планове, се нарича инженерна подготовка на територията на населеното място. Плановете на вертикалното планиране са основно мероприятие на инженерната подготовка на територията на населеното място. Техническото им значение се състои не само в преустройство на естествено създадения релеф от територията на населеното място или на ограничената територия на определена строителна площадка, но главно в това, че те определят във вертикално отношение разположението на всяка отделна сграда, постройка или съоръжение.

Вертикално Планиране Преустройството на съществуващата топографска повърхност в друга, която да гарантира най-благоприятни условия за строежа и експлоатацията на новоизгражданите строителни и благоустройствени обекти представлява основна задача на вертикалното планиране.
 • Цели на вертикалното планиране
 • - отвеждане на повърхностните води извън територията на кварталното пространство;
  - определяне местата на водоприемните отоци и водоотвеждащите решетки;
  - създаване на височинна връзка между кота нула на сградите, нивелетите на прилежащите улици и алеи;
  - получаване на баланс между изкопите и насипите и икономичното разместване на земните маси;
Етапи на вертикалното планиране в строителството
 • Предпроектни проучвания :
 • - определяне на основните кота нула на сгради, съоръжения, обслужващи улици, паркинги, подпорни стени, стълбища и др.;
  - определяне на максималните и минималните надлъжни наклони;
  - определяне на начините за отводняване на повърхностните води – гравитачно или чрез дъждоприемни оттоци и канавки;
  - изчисляване на котите на характерни места за височините на изкопите и насипите;
  - определяне на броя и местоположението на паркинговите пространства, като се уточняват основните им размери, радиуси, наклони, коти и др;
 • Технически проект
 • За неговото изготвяне са извършват допълнителни проучвания, по време на проектирането. Техническия проект се изготвя в съответствие с проекта за изпълнение на строителството и служи като основа за изработване на работния проект. В техническия проект за вертикално планиране се вземат, описват и обосновават решенията за:
  - отвеждане на повърхностните води (начини и необходими съоръжения);
  - извозване на земните маси при излишък или недостиг на такива, както и местата за акумулирането им.
  - благоустрояване на терена и използването на хумусния хоризонт в границите на строителната площадка.
  Прилагат се обяснителна записка и следните чертежи в подходящи мащаби:
  - тахиметрична снимка или площна нивелация на терена;
  - план на обекта – на него се отбелязват всички огради, улици, площади, връзките със съществуващите пътища и приблизително приети коти за тях;
  - надлъжни и напречни профили.
 • Работен проект
 • Работният проект съдържа окончателните проектни решения. Обяснителната записка се оформя по подобие на тази при техническия проект, с допълнителни данни за разработките на етап работен проект.

  Прилагат се и следните чертежи:
  - тахиметрична снимка или площна нивелация на терена в мащаб 1:200, 1:250 или 1:500;
  - план за вертикално планиране в мащаб 1:200, 1:250 или 1:500, върху който се нанасят съществуващи и новопроектирани сгради, пътната и алейната мрежа, тротоари, площадки, паркинги, коти за ъглите на сградите, тротоарите, площадките, паркингите;
  - картограма за изчисление на земните маси в мащаб 1:250 или 1:500;
  - напречни профили, в случай че изчислението на земните маси се прави по профили.